Zápis do 1. ročníku

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk, oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

pro školní rok 2020/2021 bude proveden od 03.04.2020 Do 09.04.2020

Budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2014. Děti narozené po tomto datu
budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena
školní docházka.

Způsob konání zápisu

Vzhledem k mimořádnému opatřením situace vyžaduje:

 •  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
  1. datovou schránkou
  2. emailem s elektronickým podpisem
  3. osobně
  4. poštou

Jak podat žádost o přijetí?

K přihlášení dítěte do školy musí zákonný zástupce doručit tyto vyplněné a podepsané tiskopisy:

Žádost o přijetí + Zápisový lístek

V případě, že žádáte o odklad také: Žádost o odklad povinné školní docházky.

Všechny tyto tiskopisy jsou ke stažení v přílohách této stránky. Pokud si nevíte rady, připravili jsme pro vás také vzory: vzor zápisového listuvzor žádosti o přijetí, vzor žádosti o odklad.

 

TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ JE: pátek 3.4.2020 až čtvrtek 9.4.2020

A) Jak doručit výše uvedené tiskopisy, které jste vyplnili a podepsali?

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

B) Co dělat, když výše uvedené způsoby nevyhovují?

Prázdné tiskopisy budou volně přístupné u budovy školy Sadová 1 od čtvrtka 26.3.2020.

Budou zde také vyvěšeny vzory vyplněných tiskopisů.

Zákonný zástupce dítěte takto získané tiskopisy doma vyplní, podepíše a doručí zpět do školy jedním z těchto způsobů:

1. poštou

2. osobním doručením do schránky školy (adresa Svatoplukova 7, hlavní budova)

C) V případě, že nelze využít žádný z výše uvedených způsobů, popř. došlo k nejasnostem při vyplnění:

1. Zákonný zástupce dítěte se musí předem objednat na přesný termín schůzky, termíny rezervací online zde https://www.zssvat.cz/rezervacni-formular-zapis/

2. Do školy se dostaví v dohodnutém termínu s předvyplněnými tiskopisy

Termíny:

 • pátek 3.4.2020 9.00-11.00 a 14.00-16.00
 • pondělí 6.4. až čtvrtek 9.4.2020 v čase 9.00-11.00

Tato osobní setkání budou probíhat dle usnesení vlády Sb. 87 z 15. 3. 2020, č. 217 a doporučení MŠMT o minimální koncentraci osob v prostorách školy.

Upozorňujeme proto všechny zákonné zástupce, že přednost při jednání dostanou předem objednaní.

Děkujeme za pochopení.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a rodiči se
zaměřením na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy, rodiče obdrží organizační pokyny.

Odkaz MŠMT k organizaci zápisů do 1. třídy základních škol
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že provedené zapsání dítěte je pouze předběžné,
konečné rozmístění proběhne v souladu s ustanoveními obecně závazné vyhlášky
města Šternberka, o stanovení spádových obvodů základních škol ve Šternberku a
organizačních pokynů o naplňování tříd a bude provedeno po uzavření zápisu na
všech základních školách ve Šternberku.

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost. Nesplnění
povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze
považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm.
a) školského zákona

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (zc.tavssznull@anletider)
nebo telefonicky (585 013 731, 602 705 478)

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy