Zápis do 1. ročníku

Zápisy do 1. tříd základních škol ve Šternberku budou letos v termínu 5. dubna.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tím se ovšem krátí doba, kterou mají rodiče na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.

Během zápisu budou mít děti možnost prohlédnout si školu, zahrát zábavné hry a seznámit se s možností navštěvovat třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (zc.tavssznull@anletider)
nebo telefonicky (585 013 731, 602 705 478)

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy