Speciální vzdělávání

Specifické poruchy učení

Základní dokument upravující práci se žáky se specifickými poruchami učení

Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Pojem specifické poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Děti s těmito poruchami učení jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základní typy poruch učení:

1. Dyslexie– porucha čtení
2. Dysortografie – specifická vývojová porucha pravopisu
3. Dysgrafie– specifická porucha grafického projevu, zejména psaní
4. Dyskalkulie– specifická porucha matematických schopností, počítání

V péči o tyto žáky využíváme:

  • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
  • individuální přístup v rámci běžné třídy
  • reedukaci vyškoleným učitelem
  • spolupráci s pracovníky PPP Olomouckého kraje

Rady k domácí přípravě:

  • pro přípravu na vyučování je vhodné stanovit určitou hodinu a tu dodržovat
  • dětem velmi usnadní učení, pokud s ním rodiče při domácí přípravě spolupracují ( předčítají text, zvýrazní důležité informace…)
  • je důležité pracovat v kratších intervalech a střídat různé druhy činností
  • klidný přístup a vstřícnost