Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

Informace pro rodiče žáků 5. tříd o studiu na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat
2 přihlášky. Jeden formulář přihlášky žákům poskytne základní škola. V elektronické podobě je možné přihlášku stáhnout na webu MŠMT  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Pro školní rok 2019/20 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky. Přihlášku je možné vyplnit elektronicky. Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. Přihláška musí být odevzdána zákonným zástupcem nebo uchazečem do 1. března 2020 středním školám, kam se uchazeč hlásí. Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

Termíny jednotné přijímací zkoušky 14.4. a 15.4.2020 (maturitních obory 4-leté), 16. a 17.4.2020 (víceletá gymnázia).Náhradní termín 13. a 14.5.2020.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Další podrobnější informace možno získat:
– internetová stránka školy (výchovný poradce) www.zssvat.cz

– dny otevřených dveří daných škol
– na internetu
– u výchovné poradkyně školy zc.tavssznull@avokcinav

Všechna gymnázia v okolí otevírají třídy pro žáky 5.tříd

Informace pro rodiče žáků 7. tříd o studiu na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat
2 přihlášky. Jeden formulář přihlášky žákům poskytne základní škola. V elektronické podobě je možné přihlášku stáhnout na webu MŠMT  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Pro školní rok 2019/20 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky. Přihlášku je možné vyplnit elektronicky. Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. Přihláška musí být odevzdána  zákonným zástupcem nebo uchazečem do 1. března 2019 středním školám, kam se uchazeč hlásí. Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

Termíny jednotné přijímací zkoušky 14.4. a 15.4.2020 (maturitních obory 4-leté), 16. a 17.4.2020 (víceletá gymnázia). Náhradní termín 13. a 14.5.2020.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

1.Gymnázium Olomouc-Hejčín- ANGLIČTINA
www.gytool.cz

2.Gymnázium Čajkovského-Olomouc- ŠPANĚLŠTINA
www.gcajkol.cz

3.Slovanské gymnázium Olomouc-FRANCOUZŠTINA
www.sgo.cz

Další podrobnější informace možno získat:
– internetová stránka školy (výchovný poradce) www.zssvat.cz

– dny otevřených dveří daných škol
– na internetu
– u výchovné poradkyně školy zc.tavssznull@avokcinav

Informace pro rodiče žáků 9. tříd o studiu na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat
2 přihlášky. Jeden formulář přihlášky žákům poskytne základní škola. V elektronické podobě je možné přihlášku stáhnout na webu MŠMT   http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Pro školní rok 2019/20 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky. Přihlášku je možné vyplnit elektronicky. Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. Přihláška musí být odevzdána  zákonným zástupcem nebo uchazečem do 1. března 2020 středním školám, kam se uchazeč hlásí, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

Termíny jednotné přijímací zkoušky 14.4. a 15.4.2020 (maturitních obory 4-leté), 16. a 17.4.2020 (víceletá gymnázia). Náhradní termín 13. a 14.5.2020.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Nově má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.
Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října.

Další podrobnější informace možno získat:
– internetová stránka školy ( výchovný poradce) www.zssvat.cz

– dny otevřených dveří daných škol
– na internetu
– u výchovné poradkyně školy zc.tavssznull@avokcinav

Příklady oborů, na které jsou nutné talentové zkoušky a odevzdat přihlášku do 30.11.

SŠ designu a módy Prostějov: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu) ,              82-41-M/17 Multimediální tvorba                                                                                                        82-41-M/01 Užitá malba se zaměřrním na design interiéru

ART ECON Prostějov: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, Módní designér a vizážista, 82-41-M/05 Grafický design, Herní grafika, Fotografie v reklamní praxi, Grafika médií, Grafika v reklamní praxi

SŠ řezbářská Tovačov: 82-51-L/02: Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na  práce řezbářské,82-41-M/11 Design interiéru a nábytku

VOŠ a SPŠ Gen.Krátkého 950, Šumperk: 82-41-M/04: Průmyslový design
82-41-M/05: Grafický design

Moravská SŠ Olomouc: 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba,                                                      82-41-M/ 05 Grafický design

Střední škola zemědělská Olomouc: 82-51-H/01: Umělecký kovář, zámečník a pasíř

Konzervatoře: Ostrava, Kroměříž, Brno