Přihlášky

Žáci mají možnost podat přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na dvě střední školy (dva obory vzdělání).

Jeden formulář přihlášky žákům poskytne základní škola. V elektronické podobě je možné přihlášku stáhnout na webu MŠMT  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Pro letošní školní rok se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky.

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

V kolonce Termín přijímací zkoušky se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná). Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů.

O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem do 1. března 2020 středním školám, kam se uchazeč hlásí.

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.