Výchovný poradce

Úřední hodiny: chceme vyjít vstříc požadavkům rodičů i žáků a proto nejsou stanoveny pevně. Můžete si čas dohodnout podle své potřeby:

 • telefonicky (585 013 731, 585 013 762, 585 012 856, 732 832 268)
 • mailem zc.tavssznull@avokcinav
 • osobně (nejlépe před vyučováním nebo během velké přestávky 9.40–10.00)

Kabinet výchovné poradkyně najdete v levém křídle v přízemí hlavní budovy (dříve kancelář tajemnice školy – vedle sborovny).

Činnost výchovného poradce

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání (vyhledávání informací, vyplňování přihlášek, žádostí, …).
 • Pomáhá žákům s výukovými a výchovnými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky.
 • Poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů.
 • Sleduje ve spolupráci s preventistou sociálně-patologických jevů projevy záškoláctví, zneužívání návykových látek, šikana, vandalismus, rasismus, kriminalita, … a navrhuje nápravná opatření.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně.
 • Zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, policií ČR.

Důležité kontakty a telefonní čísla

 • Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, U Sportovní haly 1a, 77200 Olomouc, telefon 585 221 045, 585 224 573, E-mail: zc.cuomolo-pppnull@ppp, pracoviště Šternberk, Olomoucká 1259/74 (3. patro)
 • SPC Olomouc, 7. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, 585 235 246, 727 807 745
  E-mail: zc.cuomolo-cpsnull@cps
 • Úřad práce Olomouc – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, tel. 950 141 441
 • Fond ohrožených dětí – pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným a opuštěným dětem, Olomouc, Sokolská 50, telefon 585 221 648-9
 • Linka bezpečí dětí a mládeže – zelená linka, telefon 800 155 555, zc.icepzebaknilnull@bl
 • Linka důvěry Dětského krizového centra pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti, nonstop, telefon 241 484 149, zc.ezirketidnull@melborp, www.dkc.cz
 • Linka vzkaz domů – dítě na útěku-zelená linka, telefon 800 111 113
 • P-centrum – pomoc osobám ohroženým užíváním drog, prevence v závislosti
 • Olomouc, Lafayettova 9, telefon 585 233 662-3, www.p-centrum.cz, zc.murtnec-pnull@ofni
 • www.infoabsolvent.cz- nabídka škol a oborů, průvodce volbou povolání, problémy při studiu
 • www.nsp.cz
 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.gwo.cz
 • www.istp.cz
 • www.ceskaskola.cz
 • www.msmt.cz – stránky ministerstva školství, předpisy, prázdniny, seznamy škol, novinky
 • www.uiv.cz – stránky Ústavu pro informace ve vzdělávání, rady pro děti i učitele, příprava na přijímací zkoušky
 • www.rvp.cz – portál ke školním vzdělávacím programům
 • www.cermat.cz – nová maturita, testy
 • www.ceskaskola.cz – testy, vše o školách
 • www.skolazaskolou.cz – pomocník s přípravou do školy
 • www.sikana.org – společenství proti šikaně, rady, informace
 • www.nuov.cz – přehledy všech středních škol v ČR
 • www.scio.cz – příprava na přijímací zkoušky,doučování
 • www.zkousky-nanecisto.cz – příprava na přijímací zkoušky, doučování.