Hodnocení prevence

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku za školní rok 2012/2013

Při sestavování MPP pro školní rok 2012/2013 jsme vycházeli ze zkušeností. které se nám osvědčily v uplynulých letech. Upřednostnili jsme ty aktivity, které vedly k pozitivním výsledkům v jednotlivých oblastech prevence. Snažili jsme se, aby tyto aktivity vyvolaly ohlas u dětí a účastí v nich se vyhnuly možnostem setkávat se s negativními jevy. V závěru školního roku 2012/2013 můžeme konstatovat, že jsme dosáhli velmi pozitivních výsledků a to jak v prevenci drogových závislostí, alkoholismu a kouření, tak v prevenci šikany, v prevenci projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu, v prevenci rizikového sexuálního chování, v prevenci kriminality a delikvence, v prevenci záškoláctví, v prevenci vzniku poruch příjmu potravy a v neposlední v řadě i v prevenci virtuálních drog – patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách. Chtěli jsme se zaměřit na děti, které dojíždí z okolních vesnic a mnohé z nich pochází ze sociálně slabších rodin, jelikož v těchto vesnicích je poměrně vysoká nezaměstnanost. V jejich případě jsme v roce 2012/2013 nemuseli řešit problém s neomluvenými hodinami (viz zpráva výchovného poradce za školní. rok 2012/2013), požívání alkoholu a co se týče kouření kontaktovali jsme Městskou policii, která dohlížela na problematická místa, kam dojíždějící děti chodí kouřit a také jsme se snažili sestavit rozvrh hodin žáků tak, aby ihned po ukončení vyučování stihli příslušné spoje vlaků a autobusů. Dále jsme nabídli dětem množství kulturních i sportovních aktivit. Další prioritou bylo zamezit jakýmkoliv projevům šikany. I v této oblasti jsme dosáhli velmi uspokojivých výsledků, jelikož jsme nemuseli řešit žádný závažný projev, případné náznaky jsme řešili v samotných zárodcích. Velice kvalitních výsledků jsme dosáhli také v oblasti spolupráce školy a rodiny, a to i v případě spolupráce s rodiči, jejichž děti měly ve škole problémy.
Těchto velice dobrých výsledků jsme byli schopni dosáhnout díky skvělé spolupráci vedení školy, školního psychologa, výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů, asistentů pedagoga i dalších pedagogických pracovníků školy a rodičů a v neposlední řadě také žáků, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se ve škole děje.
Velice pozitivně lze hodnotit práci školního psychologa Mgr. Veroniky Kudelové. Děti ji navštěvovaly individuálně, dále pracovala s třídními kolektivy jak přímo, tak formou dotazníků. Přibylo i rodičů, kteří měli zájem o poradenské služby. (Dále zpráva výchovného poradce za školní. rok 2012/2013). Žáci naší školy měli k dispozici schránku důvěry, nástěnku školního psychologa, preventisty a výchovného poradce. Okénko psychologa se objevilo i ve školním časopise Školní ucho. Ve škole dále pracoval Školní parlament. Žáci školy navštěvují skvěle fungující webové stránky školy a facebook.
Jednotlivé aktivity pro žáky naší školy bychom nedokázali zajistit bez spolupráce s osvědčenými partnery. Spolupracovali jsme s MP Šternberk – Skupina prevence kriminality, str. Ladislav Prášil a str. Josef Faltys a PČR Olomouc – Preventivně informační skupina, s Okresním soudem v Olomouci, Úřadem práce v Olomouci, se Scholaris v Olomouci, s Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci, s P-centrem v Olomouci, se Sdružením D s koordinátorkou Marcelou Nesvadbovou, s organizací Mensa, SOUL Šternberk, ZŠ Jívová, MŠ ve Šternberku.
Žáky jsme zapojili do celé řady charitativních akcí. V první řadě to byl projekt Arcidiecézní charity Praha – Adopce na dálku. Finanční částku 7 000,- Kč získali žáci ze sběrových aktivit. Druhou částku 7 100,- Kč vybrali mezi sebou zaměstnanci školy. Informace týkající se Adopce na dálku mohou žáci naší školy sledovat na nástěnce školy, kde jsou aktuální informace zveřejňovány. Dále to byly akce Víčka pro Lucinku, Vánoční hvězda, Květinový den, návštěva Ošetřovatelského domova Na Valech ve Šternberku a spolupráce s Vincentinem ve Šternberku.
V rámci akcí zaměřených na prevenci vysoce hodnotíme dopad projektových dnů (Podzimní projektový den, Vánoční projektový den včetně Dne otevřených dveří, Jarní projektový den spojený s úklidem kolem školy a ekologickou tématikou, Stát, červená – součást rozsáhlého projektu Na zelenou 2013 a Školního plánu mobility, Kamarádstvím proti šikaně), které jsme pro žáky školy během školního roku připravili.
Svou nezastupitelnou roli mají soutěže, které prověřují znalosti žáků, ale také formují jejich charakter, dále učí žáky vhodným způsobem reagovat na úspěch či neúspěch, a to nejen jejich, ale také spolužáků. Ve školním roce 2012/2013 jsme jich nabídli dětem na desítky např. Šternberský slavíček, Project English, Ekologická výtvarná soutěž, den Evropy v Olomouci, Pythagoriáda, recitační soutěže, řečnická soutěž Démosthenes, jazykové soutěže, dopravní soutěže, sportovní setkání partnerských měst Kobiór 2013, tenisový turnaj, turnaj deskových her, Kinderiáda, plavání, orientační běh, přespolní běh Kiosk, atletický čtyřboj, basketbal, florbal, kopaná, bruslení.
Ke správnému formování třídních kolektivů a vztahů mezi dětmi přispěly akce, které třídní učitelé zrealizovali pro své třídní kolektivy, nebo pro zájemce z řad všech žáků. Mezi nejoblíbenější patřily zimní lyžování v Klepáčově, zájezd do Vídně, do Prahy, oslavy Halloweenu, slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům, výměnné pobyty ve Švédsku a v Německu, školní výlety, spaní ve škole, country bál, exkurze do Muzea J.A. Komenského, Nošovic, Dlouhých Strání, Muzea času ve Šternberku, Hvězdárny a planetária v Brně aj.
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci DVPP. Mgr. Jarmila.Vaníčková, Mgr. ZdenkaVáclavková a Mgr. EvaTomanová se zapojily do projektu Ověřování metodiky tvorby školního podpůrného programu a společně během druhého pololetí vytvořily ŠPP naší ZŠ. Tato práce probíhala pod vedením krajské koordinátorky Mgr.P.Stonišové. V červnu byla půlroční práce završena jednodenním školením v Praze.
Závěrem lze konstatovat, že závažné problémy se ve školním roce 2012/2013 neobjevily. V následujícím školním roce bychom se chtěli zaměřit více na práci v rámci třídních kolektivů, kde významnou roli mají především třídní učitelé. V jejich snaze jim bude nápomocno vedení školy, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga i další pedagogičtí pracovníci školy a také velice dobře fungující Školní parlament.

Ve Šternberku dne 30. 6.2013 Mgr. Zdenka Václavková
                                           Mgr. Zdenka Václavková