Preventista

Náš Minimální preventivní program je vypracováván vždy na příslušný školní rok (krátkodobé cíle primární prevence) a je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Odráží specifikace školy a vždy vychází z aktuální situace na škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího období (školního roku). Minimální preventivní program vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky za podpory vedení školy. Metodik prevence se opírá zejména o užší tým pracovníků (výchovný poradce, školní psycholog), průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Tato zpráva je součástí výroční zprávy školy.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:
– zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy
– extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana
– záškoláctví, kriminalita, vandalismus
– poruchy příjmu potravy
– sexuálně-rizikové chování
– negativní působení sekt, rasismus a xenofobie
– netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
– extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě