Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk

registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003826
LOGO EU A MMR ČR

Projekt je zaměřen na rekonstrukci 10 odborných učeben a vybavení dalších 3 učeben
ICT ve všech třech šternberských základních školách. Modernizované prostory budou
vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, učebními a didaktickými pomůckami,
budou provedeny související stavební úpravy v učebnách a bude zajištěna
bezbariérovost.

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky odborných
předmětů v rámci cizích jazyků, přírodních věd, informačních technologií a
řemeslných oborů na všech třech základních školách pro všechny žáky bez
rozdílu. Cílem realizace projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými
problémy, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z prostředků Evropské unie.
Odborné učebny škol budou modernizovány, proběhnou stavební úpravy, poté budou
vybaveny potřebným nábytkem, ICT technologiemi a kvalitními výukovými pomůckami.
V rámci projektu budou dále vybaveny tři IVT učebny potřebným zařízením (PC včetně
software). Bude vybudován bezbariérový přístup do odborných učeben pro žáky
s tělesným omezením; také bude upraveno hygienické zařízení dle podmínek
bezbariérovosti.

V rámci projektu bude zajištěna vnitřní konektivita škol, cílem je bezproblémové a
efektivní využití digitálních technologií při výuce, využití moderních výukových metod
při vyučování, zajištění bezpečnosti při užívání internetového připojení.
Realizace projektu přispěje k pozitivním změnám ve školách – zvýšení zájmu žáků o
cizí jazyky, přírodovědné předměty, informační technologie a praktické vyučování –
vaření; ke zlepšení dovedností při práci s moderní informační technikou, rozvoji
tvořivosti a samostatnosti žáků s využitím tradičních i netradičních výukových metod a
v neposlední řadě ke zlepšení podmínek pro práci s talentovanými žáky, případně
zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy a rozvoj profesních dovedností
pedagogů.