Na zelenou 2013

Cíle a úkoly projektu

1) Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí při cestě do školy a v okolí školy
• mapování nynější dopravně bezpečnostní situace při návozu nejmladších žáků (popis, fotodokumentace, spolupráce s žáky starších ročníků, návrh opatření),
• jednání s dopravní komisí města a velitelem MP o současném a navrhovaném stavu řešení,
• komunikace s rodiči řidiči o vhodném místě stání při návozu dětí do školní budovy Sadová,
• cvičné, smíšené dopravní hlídky u přechodů u školy (žáci starších ročníků a MP),
• spolupráce se SRPŠ, žáky školy, MP, dopravní komisí města,
• zřízení školního klubu pro dojíždějící žáky druhého stupně s brzkým příjezdem,

2) Zvýšení počtu žáků dojíždějících na kole do školy
• vhodné pro žáky s umístěním ve školní budově Svatoplukova 7 (žáci 5.-9.ročníků),
• vybudování materiálně technických podmínek bezpečného uskladnění jízdních kol žáků ve vnitřním areálu školní budovy Svatoplukova (stojany na kola, bezpečnostní stojany na kola, přístřešek na kola přebudovaný z dřívější atriové učebny,
• zavedení kamerového bezpečnostního systému – prevence krádeže kol,
• zakoupení reflexních vest pro žáky vlastnící školní cyklistický průkaz,
• zavedení projektu školní cyklistický průkaz (zvýšení dopravní gramotnosti u žáků podporujících zdravou a ekologickou dopravu formou zkoušky z oblasti dopravní teorie, praxe, zásad první pomoci…-součást sportovního dne školy-projektový den),
• zavedení dopravního kroužku na škole,
• propagace besedami, školním časopisem, soutěžemi s dopravní tématikou…,

3) Zvýšení dopravního povědomí všech žáků školy
• zavedení dopravní problematiky do školního vzdělávacího programu formou řádné výuky, realizací projektových dnů, či dopravních kurzů,
• řešení a hledání bezpečné cesty do školy, návrhy na opatření, spolupráce s MP, zřizovatelem…,
• podpora udržitelné mobility a zdravého životního stylu,
• využívání nových, především audio vizuálních pomůcek – testy, dopravní situace, smyčky…,
• besedy žáků školy na téma dopravní výchovy s osobnostmi motocyklového a automobilové sportu se vztahem ke škole, či regionu,
• účast v soutěžích s dopravní tématikou
• propagační akce školy s dopravní tématikou, vytvoření dopravního desatera školy,

Doba realizace dotace od 01.04.2013 do 231.10.2013

Finanční rámec dotace 96.400,-Kč

Pracovní tým k realizaci projektu

Mgr. Jaromír Sedlák ředitel školy
Mgr. David Smola zástupce ředitele školy
Mgr. Ivo Toman koordinátor dopravní výchovy
Mgr. Jana Nemravová koordinátor školního vzdělávacího programu
Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk
Jiří Kummer úředník odpovědnýma místní komunikace
Bc. Jaroslav Diviš velitel místního oddělení Policie ČR ve Šternberku
Pavel Pospíšil velitel městské policie Šternberk,
předseda dopravní komise
Josef Lakomý člen dopravní komise města, majitel autoškoly
Anna Vojtková předsedkyně žákovského parlamentu
Matyáš Rec místopředseda žákovského parlamentu
Ing. Michal Rec předseda SRPŠ

Článek v Učitelských novinách

Na Zelenou text UN

Školní mapa dopravně nebezpečných míst  – prezentace

Foto – předávání dopravní studie