Modernizace dílen ZŠ Svatoplukova 7

LOGO EU A MMR ČRZákladní škola formuje životní postoje žáků a směřuje je do dalšího života. Předpokladem pro kvalitní vzdělávání ve školách je ve významné míře i prostředí, ve kterém se žáci učí, a dostatek nových informací podložených kvalitními metodami výuky a s nimi souvisejícími didaktickými pomůckami. Aby bylo dosaženo celkového rozvoje školy, je nutné současně se vzdělávacím rozvojem budovat infrastrukturu, která podněcuje vytváření příznivého prostředí a klimatu školy. Žáci, zaměstnanci školy, rodiče, veřejnost vnímají školu jako celek, nezaměřují se pouze na vybavenost tříd a kvalitu vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v přírodních vědách, v technických a řemeslných oborech v základní škole. Aktivitami, které povedou k dosažení tohoto cíle, jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Zvýší se dostupnost infrastruktury pro osoby potenciálně sociálně vyloučené – zajištěním bezbariérové přístupnosti učeben a sociálních zařízení.

Realizace projektu přinese žákům vybrané základní školy vyšší kvalitu výuky v přírodovědných předmětech, technických a řemeslných předmětech a to bez ohledu na případné pohybové zdravotní omezení žáka. Modernizací a vybavením speciální učebny dojde k rozšíření možností interaktivních metod vzdělávání za pomoci účinných didaktických pomůcek. Konkrétně přinese řešený projekt na vybrané škole tyto hmotné výsledky:

  • Vybudování nové učebny dílny a robotiky, která bude využívána pro výuku přírodovědných a technických a řemeslných předmětů, jak na straně učitelů, tak i žáků.
  • učebna bude vybavena moderními výukovými pomůckami, které umožní zkvalitnit vyučovací proces pracovních činností a přírodovědných předmětů a rozšířit je o nové formy výuky.
  • rekonstruované bezbariérové sociální zařízení příslušné k modernizované učebně podporující sociální inkluzi.

Na projekt je poskytována finanční podpora z prostředků Evropské unie.

Přílohy

Dílny
Dílny
(dilny-1.docx )
(2 MB)