IKT

Klávesové zkratky

ctrl+z    – krok zpět
ctrl+c    – kopírování
ctrl+v    – vložení
ctrl+x    – vyjmutí
ctrl+a    – označit vše
ctrl+s    – uložit
alt + F4  – uzavřít
alt+tab – přepínaní oken
win + d  – minimalizovat vše (přepne na plochu)
ctrl+klikání myší – vybírání jednotlivých souborů

Ve Wordu (textový editor)
Ctrl+B – tučně
Ctrl+p  – tisk
CTRL+n