Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším  orgánům státní správy.

Složení školské rady ZÁSTUPCI RODIČŮ –  od 25.10.2017 do 24.10.2020
Složení školské rady ZÁSTUPCI UČITELŮ –  od 01.09.2017 do 31.08.2020
Složení školské rady ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE –  od 01.01.2018 do 31.12.2021

jméno e-mail zástupce
Gedeon Petr, Bc. zc.murtnecnull@p.noedeg zástupce rodičů
Kužílková Radmila zc.manzesnull@kizukakdar zástupce rodičů
Švestka Martin zc.manzesnull@neom.m zástupce rodičů
Mgr. Eva Tomanová zc.tavssznull@avonamot zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Jana Nemravová zc.tavssznull@avovarmen zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. David Smola zc.tavssznull@aloms zástupce pedagogických pracovníků
PhDr. Bořivoj Vepřek zc.manzesnull@kesav.jovirob zástupce zřizovatele
Mgr. Jiří Hackenwald

zc.murtnecnull@wnekcah

zástupce zřizovatele-nově od 21.09.2017
Ing. Stanislav Orság zc.krebnretsnull@gasro zástupce zřizovatele