Historie školy

1946

Zřízení II. měšťanské školy ve Šternberku povolila Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 18. srpna 1946 s platností od 1. září 1946. Správa města nabídla budovu bývalého městského starobince na Jugoslávské ulici 7. Adaptační práce v budově  si vyžádaly 4 měsíce , a proto vyučování bylo zahájeno po vánočních prázdninách dne 3. ledna 1947.

1946–1950

Ve školním roce 1946/47 měla II. měšťanská škola dvě exponované třídy v Domašově nad Bystřicí. Ředitelem školy byl jmenován Bedřich Dosoudil. Učitelský sbor tvořili Marie Blažková – Zimová, Josef Koudelák, Bohumír Šváb, Karel Pejčoch, Josef Sedlák, Drahomíra Znojilová, Františka Mejzlíková a v Domašově nad Bystřicí působil Jan Pospíšil a Bohumil Lochman, Josef Kubíček (od r. 1949), Anežka Balcaříková (od r. 1948) a Jarmila Mojžíšová – Frýdecká (od r. 1949).

I když bylo nedlouho po válce, škola zajistila dětem prohlídky odborného zubního lékaře. Sociální péče zahrnovala stravovací akce a z prostředků UNRRA bylo zdejší škole přiděleno ošacení.

Během školního roku, kromě pravidelné výuky, probíhal sběr odpadových hmot, pomáhalo se při zalesňovacích pracích, při úpravě školního dvora a zahrady. Vycházel školní časopis „Náš svět“, úspěšné bylo nastudování divadelní hry „Tajemný dub“. Velkému zájmu se těšila nově vybudovaná školní čítárna. Začaly se půjčovat knihy ze žákovské knihovny.

Dnem 1. září roku 1948 vstoupil na všech školách v republice v platnost základní školský zákon, který zavedl jednotné školství v ČSR. Zákon prodloužil školní docházku o 1 rok, a zavedl tedy devítiletou školní docházku. Školy všech stupňů dostaly tzv. „jednotnou ideovou základnu“. Z roku 1950 pochází první informace o Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Snahou SRPŠ bylo dosáhnout souladu mezi výchovou školní a rodinnou.

1953

Další změny v organizaci škol přináší 24. duben 1953, kdy Národní shromáždění schválilo nový školský zákon. Dosavadní „jednotnou školu“ nahradila síť nově zřízených osmiletých a jedenáctiletých středních škol. Na zdejší škole vznikla osmiletá střední škola. Byla umístěna v budovách: I. – Svatoplukova ul. 7, II. – Sadová 1 (bývalé gymnázium), III. – Opavská 14, IV. – Opavská 4. Vzdálenost I. a IV. budovy byla asi 1 km . Největším nedostatkem budovy na Svatoplukově ulici bylo, že v ní neexistovala řádná šatna a hygienická zařízení byla zastaralá a nedostačující. U budovy nebyla také tělocvična. Jediným kladem byla rozsáhlá zahrada. K nově zřízené škole byly přiděleny dvě družiny mládeže, jedna v dřevěném nouzovém „baráku“na Sadové ulici č. 3, druhá v 1. poschodí ústřední kuchyně na Partyzánské ulici.

1953–1960

Na počátku šk. roku 1953/54 bylo na osmileté střední škole zapsáno 1005 žáků v 27 třídách. Vedením školy byli pověřeni ministrem školství Bohumil Šváb – ředitel, Josef Sedlák – zástupce ředitele, Anděla Virágová – zástupce ředitele. Podařilo se dobudovat šatny v I. budově a poměrně nákladné opravy byly realizovány o rok později, kdy byla dokončena generální oprava přístavku na Sadové 1.

V těchto letech do školního i mimoškolního života dětí výrazně zasáhl pěvecký kroužek „Šternberští zpěváčci“ vedený učitelem J. Brožem. V kroužcích se odvíjela téměř všechna zájmová činnost dětí. Kroužky (recitační, radiotechnický, truhlářský…) byly součástí tehdejší pionýrské organizace. Ta udržovala spolupráci s patronátními závody (Chrotechna, Opravářský závod O26). Nadále se žáci zúčastňovali veřejně prospěšných prací. Ve šk. roce 1958/59 byly zahájeny přípravy na přístavbu tělocvičny.

Od šk. r. 1959/60 byly některé školy přeměněny na školy devítileté. Úprava postihla i naši školu. Funkcí ředitele I. devítileté střední školy byl pověřen František Hlavínek, zástupcem ředitele se stává Bohumír Šváb.

Škola se podstatně zmenšila rozsahem i počtem žactva, protože kromě výše uvedených změn byla zřízena 2. šternberská „devítiletka“. K 1.září 1959 bylo zapsáno 547 žáků. Během šk. r. byla započata generální oprava budovy na Svatoplukově ul. 7. V roce 1960, tedy v prvním roce Československé socialistické republiky, byla v akci „Z“ zahájena výstavba tělocvičny a začala také definitivní úprava školní zahrady a stavba skleníku. Byla vybudována nová pařeniště a postavena kůlna na nářadí.

1962–1969

Tělocvična byla dokončena na podzim šk. r. 1962/63 a slavnostně otevřena 29. září 1962 školní akademií pro veřejnost i žáky školy. Ke změnám ve stavu žactva došlo ve šk. r. 1963/64 po reorganizaci šternberských škol a vzniku 3. šternberské „devítiletky“. V naší škole bylo celkem 16 tříd a 564 žáci. Ve škole bylo zavedeno vyučování nepovinných předmětů. Vyučovalo se angličtině, němčině, byla zavedena praktika fyziky, biologie a chemie.

MěNV ve Šternberku umožnil v rámci akce „Z“ vystavět havárií zničený skleník a nově pavilonovou učebnu. Stavba byla dána do provozu ve šk. r. 1966/67. Ve šk. r. 1967/68 bylo zavedeno vyučování v jedenáctidenním cyklu se dvěma volnými sobotami v měsíci . Ředitelem školy byl František Hlavínek, který se dožil v tomto roce šedesáti let a v následujícím šk. roce odešel do důchodu.

Ve šk. r. 1968/69 se ředitelem školy stává Ladislav Kolář a jeho zástupcem Jan Zita. Vyučovalo se celkem ve 20 třídách. Školní družina, jejíž vedoucí byla Milada Černochová, měla celkem 3 oddělení a byla umístěna ve dřevěném „baráku“, který byl již v roce 1947 určen k demolici, ale slouží dodnes. V uvedeném šk. roce byl zaveden pětidenní vyučovací týden s volnou sobotou. Úterky a čtvrtky byly vyhrazeny odpolednímu vyučování.Vedení školy se snažilo dovybavit odborné pracovny. Vydatně pomohl Opravářský závod 026.

V květnu 1969 byl zástupcem ředitele I. ZDŠ ve Šternberku jmenován Jiří Gerža, protože Jan Zita odešel na místo ředitele II. ZDŠ ve Šternberku.

1974–1985

Během šk. r. 1974/75 byla dokončena generální oprava budovy na Sadové ulici a na podzim roku 1975 byla zahájena v akci “Z“ stavba nové školní jídelny, která byla slavnostně otevřena 27. září 1977 a hned v následujícím šk. roce byla započata přístavba školní jídelny. Opravu školních budov z velké části zajišťovala stavební komise Sdružení rodičů a přátel školy.

Ve školním roce 1978/79 nastoupil do funkce ředitele školy Jiří Gerža, protože Ladislav Kolář odešel do důchodu. Na místo zástupce ředitele školy byla jmenována Eliška Baďurová.

Významnější stavební úpravy v rámci modernizace školy byly dokončeny v září 1980, kdy byla dobudována přístavba nových tříd. Ta byla propojena spojovacím mostem s dosavadní budovou na Svatoplukově ulici. V přístavbě byla zřízena ordinace zubního lékaře. Nově byla upravena žákovská knihovna.

Od 1.ledna 1984 byla ředitelkou školy jmenována Eliška Baďurová, protože dosavadní ředitel přešel do funkce okresního školního inspektora. Zástupkyní ředitele se stala Ludmila Navrátilová. Tento školní rok byl prvním rokem, kdy žáci ukončili 8 let školní docházky s výukou podle nové koncepce. V praxi to znamenalo, že v následujícím roce byla zahájena povinná školní desetiletá docházka a žáci 8. ročníků nastoupili k plnění povinné desetileté docházky do tří druhů středních škol.

Ve školním roce 1984/85 byla ředitelkou školy jmenována Jarmila Valentová a dosavadní ředitelka Eliška Baďurová přešla do funkce zástupce ředitele školy. Škola měla 21 tříd a 617 žáků. Do celkového součtu tříd byly zahrnuty i tzv. specializované třídy zaměřené na odstraňování vývojových poruch učení. Poprvé byla specializovaná třída otevřena ve školním roce 1981/82. V tomto období se ředitelství školy rozhodlo pro celkovou rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace a venkovní kanalizace.

Ve školním roce 1984/85 ZŠ Svatoplukova pořádala svůj první společenský ples. Konal se v nově otevřeném odborovém domě . Ten druhý už byl nazván „Papučovým bálem“. Tradice byla zachována dodnes.

1989–1991

Rok 1989 přinesl změny v celé společnosti. I pedagogičtí pracovníci se mohli začít věnovat jen práci výchovné a vzdělávací. Ve školním roce 1989/90 byly do výuky opět zařazeny cizí jazyky, byly zavedeny nové kroužky, podařilo se vybudovat pracovnu výpočetní techniky.

Jelikož se ve školním roce 1990/91 zvýšil počet tříd, bylo možno ustanovit druhého zástupce. Tím se stal Bohuslav Dvorský.

1991–94

Ve školním roce 1991/92 se ředitelem školy stal Jaromír Sedlák, zástupcem ředitele pro I. stupeň Ladislav Veselý a zástupcem ředitele pro II. stupeň Josef Roudný. Bohuslav Dvorský odešel do důchodu. Základní škola se začala cílevědoměji orientovat na zdravý životní styl, ekologii a přírodu. Byla navázána spolupráce s Vincentinem – s tělesně i duševně postiženými dětmi. Téma ekologie se stalo hlavním námětem pro výtvarné a literární soutěže. Žáci začali vydávat svůj školní časopis. Výuka byla rozšířena o výchovně vzdělávací zájezdy do Planetária a Antropologického muzea v Brně.

Ve školním roce 1993/94 se škola zapojila do projektu „Zdravá škola“. K propagaci projektu byla uspořádána výtvarná soutěž o návrh loga „Zdravé školy“. Od ministerstva zdravotnictví získala škola dotaci 100 000 Kč , která byla použita na vybudování atriové učebny. Byla poprvé vydána Ročenka I.ZŠ a také nově založena Nadace I. ZŠ. V následujícím školním roce se škola přihlásila k projektu „Specializované třídy“, který bohužel v následujících letech ztroskotal na nedostatku financí.

1995

Od 1. 1. 1995 získala škola právní subjektivitu. V témže školním roce byly provedeny úpravy osnov a učebních plánů v návaznosti na devítiletou školní docházku. Do učebních osnov byl zařazen volitelný předmět ekologická praktika. Ke zdravému životnímu stylu žáků přispěly tzv. Sportovní dny školy, Den Země, plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd, lyžařský kurz žáků 7. tříd a mnohé další. Školní rok 1996/97 utekl ve znamení oslav 50 let trvání školy.

Téměř šest stovek žáků zaplnilo ve školním roce 1997-1998 pětadvacet tříd. Z uvedeného počtu byly dvě třídy specializované a jedna vyrovnávací. Ředitelem školy nadále zůstal Jaromír Sedlák a funkci zástupců vykonávali Vladislav Veselý a Josef Roudný. Škola byla od roku 1995 zařazena do sítě zdravých škol a cílem bylo toto zaměření zachovat. V osmých a devátých ročnících probíhala výuka podle programu tzv. rozmělněných osnov č.j. 18730/91-20, protože byla zaváděna povinná devítiletá docházka. Pravidelná výuka byla doplněna Podzimním sportovním dnem, akcí Sportem proti drogám, Dnem boje proti kouření, výtvarnou soutěží o barvách podzimu, dopravními soutěžemi, sběrem papíru, hliníku a pomerančové kůry, plaveckým výcvikem žáků třetích tříd, lyžařským kurzem žáků sedmých tříd, běžela se Zátopkova štafeta, ve které jsme vybojovali první místo mezi šternberskými školami a své rozhlasové relace vysílalo improvizované žákovské studio Krákorka.

Proinvestováno bylo více jak pět milionů korun. Během července až září byla zrealizována plynofikace kotelen a součástí rekonstrukce kotelen bylo i vybudování a vybavení posilovny z bývalého skladu koksu.

I v roce 1998–1999 byla do vzdělávacího procesu zařazena řada akcí výchovných, kulturních a sportovních. Rodiče budoucích prvňáčků uvítali Den otevřených dveří 1. tříd, protože měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin. Školní časopis vyšel pod názvem Školní ucho a následovala čísla další. Žáci se zúčastnili soutěží v matematice, českém jazyce, chemii a biologii. V rámci vzdělávacích zájezdů do Brna děti navštívily Antropos a Zemské muzeum. Vydaly se na Slavkov a Žuráň. V dopravní soutěži Mladý cyklista mohli žáci obdržet průkaz cyklisty. Následovala celá řada sportovních akcí.

Jelikož se změnily právní podmínky pro veřejně prospěšné organizace, byla Nadace I.ZŠ změněna na Obecně prospěšnou společnost. Činnost zůstala zachována. Investice určené pro hospodaření školy byly využity na opravu zdravoinstalace budovy na Sadové 1 a k úpravě povrchu školního dvora. Byla provedena rekonstrukce výpočetní techniky v počítačové učebně a jako každý rok musely být zakoupeny nové, či chybějící učebnice. V rámci prevence kriminality ve Šternberku byl schválen projekt Školní hřiště jako veřejné sportoviště. Získali jsme dvacet tisíc korun na oplocení a osmdesát tisíc na mobilní vybavení sportoviště. Nedostatek financí zabránil další rekonstrukci.

Na přelomu tisíciletí škola pracovala ve všech ročnících podle učebního plánu základní školy a nadále se zaměřovala na mimoškolní zájmovou činnost. Děti si mohly vybrat z 32 kroužků.Velkou akcí bylo neoficiální Mistrovství České republiky atletických družstev a jednotlivců žáků druhých až pátých tříd v Praze, které se konalo v rámci Mezinárodního atletického mítinku Jana Odložila. Obsadili jsme velice pěkné dvacáté místo a odvezli jsme si cennou trofej v podobě druhého místa Denise Grohmanna za hod kriketovým míčkem. Literární soutěž Města Šternberka – Šternberský zápisník v kategorii do patnácti let vyhrála naše žákyně Jana Demlová.

2000

Ve školním roce 2000 – 2001 jsme zaměstnali pomocného asistenta a pomocného pedagogického pracovníka, kteří v průběhu celého školního roku pomáhali zvládat některým dětem školní docházku a případné výukové obtíže. Školu prověřila inspekční komise a naši práci ohodnotila jako velmi dobrou. Součástí běžného školního života se stala integrace tělesně postižených žáků a získali jsme statut bezbariérové školy. Studenti osmých tříd vydali Kuchařku I.ZŠ. Z nepovinných předmětů byla nejoblíbenější informatika. Začali jsme využívat síť internetu k vyhledávání různých informací a k posílání elektronické pošty. Druhým rokem pracoval kroužek, kde se pomocí počítačového programu Zaviačič vyučovalo psaní na klávesnici všemi deseti prsty. Aktivně rozvíjel svou činnost technický kroužek Termitů.

Z poskytnutých dotací byla provedena rekonstrukce podlah ve školní jídelně a zakoupen nový nábytek do týchž prostor. Proběhla rekonstrukce osvětlení ve společenské místnosti. Opravami prošla střecha na Sadové1 a povrch na školním dvoře. Největší akcí bylo vybudování školního hřiště s umělým povrchem a sociálním zařízením v celkové hodnotě 35 milionů korun.

2001–2002

K zahájení následujícího školního roku jsme využili nové hřiště. To bylo oficiálně otevřeno 10.září za účasti představitelů Krajského úřadu v Olomouci. V tomto školním roce se žáci školy prosadili v městském kole soutěže Project English, v konverzační soutěži v německém jazyce, v recitační soutěži, v pěvecké soutěži Šternberský slavíček. Anglickou konverzaci a herecké schopnosti předvedli rodičům dramatizací pohádky „Seven little kids“. S úspěchem se setkal rej mikulášských maškar a výtvarná soutěž o nejzajímavější účes. Založili jsme Školní sportovní klub a díky němu jsme rozšířili nabídku sportovního vyžití dětí v mimoškolním čase. Uskutečnilo se I. mládežnické sportovní setkání žáků družebních měst Sajószntpéter-Kobiór-Dobšiná-Šternberk. Premiéra byla úspěšná, vybojovali jsme druhé místo.

Zdánlivě obyčejné dny školního roku 2002-2003 pedagogové zpestřili dětem zahájením akce Barevné dny. V říjnu se škola červenala, v prosinci zavládla barva bílá – symbol zasněžené zimy a v dubnu děti splynuly s přírodou, kralovala barva zelená. K očekávaným dnům patřil Den Země, který doprovázela celá řada akcí a soutěží. Nasbírali jsme třináct tun starého papíru, žáci devátých ročníků navštívili vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a úklidem jsme pomohli okolní přírodě.

Vedení školy se podařilo získat dotaci ve výši 15 milionů korun na celkovou rekonstrukci a dostavbu stávajících budov na Sadové 1.

2003

Začátek školního roku 2003-2004 byl netradiční. Zúčastnili jsme se celostátně vyhlášené stávky ve školství. Slavnostní zahájení se uskutečnilo o den později. V tomto školním roce byla dokončena již zmiňovaná rozsáhlá přestavba budovy na Sadové 1. Akce si vyžádala 16 milionů korun. Do vzdělávacího procesu byla zařazena řada výchovných, kulturních a sportovních akcí. Z mezinárodních sportovních her mládeže družstev České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Švédska jsme si odnesli cennou trofej v podobě prvního místa. Na počest Dnů švédsko-českého přátelství jsme se oblékli do žluté a modré barvy a přivítali jsme hosty ze Švédska. Velmi se jim u nás líbilo. V srpnu vyjeli naši žáci do švédské Kungsbacky. Pokračovalo tak upřímné švédsko-české přátelství. Úspěšní byli pedagogové ve snaze získat dotace na projekt MŠMT s názvem SW hledá cestu mezi učitele a žáky. Byl nám udělen Statut informačního centra SIPVZ č.IC/161.

2004

Školní rok 2004-2005 přinesl změny ve vedení školy. Do starobního důchodu odchází dosavadní zástupce školy Josef Roudný a jeho funkci přebírá Tamara Kaňáková. Ještě před zahájením školního roku navštívili vybraní žáci se svými pedagogy v rámci mezinárodního výměnného pobytu školní zařízení ve švédských městech Kungsbacka, Malevik a Törass. Novinkou tohoto školního roku v hodnocení žáků je žolíková klasifikační karta. Má za úkol zmírnit obavu z nedostatečného hodnocení. Žáci ji mohou použít jedenkrát do měsíce v případě, kdy jim hrozí nedostatečná z ústního zkoušení. Další novinkou, tentokrát určenou rodičům dětí, byl Den otevřených dveří. Rodiče si mohli prohlédnout moderní třídy, jazykové učebny, knihovnu, učebnu výpočetní techniky a zcela novou tělocvičnu. Příchozí mohli surfovat po internetu a posílat elektronickou poštu. Škola podala žádost o schválení dotací na tři projekty SIPVZ. Schválen byl dvouletý projekt Škola on-line. Žáci druhých tříd poprvé skládali zkoušky do jazykové třídy třetího ročníku, ve které budou mít anglický jazyk v rozsahu tří hodin týdně, od šestého ročníku jim přibude druhý cizí jazyk dle vlastního výběru- německý, ruský, francouzský. V květnu nás opět navštívily děti ze Švédska. Dle školského zákona č.561/2004 sb. jsme volili Školskou radu, která se od tohoto okamžiku podílí na správě školy. Žáci adoptovali na dálku jedenáctiletého chlapce z Ugandy. Za peníze, které získávají sběrem starého papíru, umožnili chlapci základní školní vzdělání. Peníze na základní vzdělání se rozhodli posílat také učitelé. Stejným způsobem adoptovali indickou dívenku.

2005–2006

V následujících dvou letech se na Základní škole Svatoplukova 7 vyučuje podle učebních plánů č.j. 16847/96-2 základní škola a také podle plánu č.j. 16333/96-22-21 ve třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tradičně došlo k výměnným pobytům ve Švédsku. Z nových akcí si oblibu získal den Kamarádstvím proti šikaně, kdy žáci druhého stupně se spolu s pedagogy věnují mladším dětem a připravují pro ně zajímavé aktivity. V dubnu se uskutečnil projektový den Vítání jara. Cílem je naučit pracovat žáky v týmech, získávat a zpracovávat informace z různých zdrojů.

Hospodaření školy vylepšily přijaté projekty Grant Sport 2006 – výměnné zahraniční akce učitelů a žáků, Elektronická absolventská práce žáka ZŠ jako součást klasifikace a hodnotícího portfolia a osobnosti žáka z pohledu ŠVP, Okna pro sociálně znevýhodněné občany aj.. Těmito aktivitami pedagogů škola získala více jak milion korun. Učitelé začali velice intenzivně pracovat na školských vzdělávacích programech. Komunální volby přinesly změnu ve vedení školy. Starostou města se stal náš dosavadní ředitel školy Mgr. Jaromír Sedlák a po jeho odchodu byla Mgr. Tamara Kaňáková jmenována statutárním zástupcem školy a funkci druhého zástupce získala RNDr. Taťjana Fialová.

2006-2007

Vyučování ve školním roce 2006/2007 probíhalo ve všech třídách 1. – 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96 – 2 a ve třídách 3.B,4.B, podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků č.j. 16 333/96–22–21.
Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků s výjimkou 8.B, kde bylo 32 žáků.(Výjimka udělena zřizovatelem).Povinnou školní docházku plnilo 448 žáků ze Šternberka a okolních obcí.Škola sdružovala školní družinu se třemi odděleními, které navštěvovalo 87 žáků.
Budova Svatoplukova 7 postupně procházela úpravami. V průběhu prázdnin byla dokončena výměna radiátorů a jejich osazení termohlavicemi, dále proběhla rekonstrukce sociálního zařízení chlapců. V přízemí byl vytvořen kabinet výchovného poradce a byly rozděleny prostory bývalé třídy na kancelář zástupce, ředitelnu a kancelář tajemnice školy. V rámci generální opravy školní jídelny, která je samostatnou organizací, bylo vymalováno schodiště a společenská místnost. Na 1.stupni, na ulici Sadová, byla dokončena učebna IVT, byla vybavena novým nábytkem, počítači, diaprojektorem a vytápění prostor této budovy bylo napojeno na automatickou regulaci.

Projekty školy
Byl dokončen projekt Škola on-line, který zpřístupňuje výukový software v kterékoliv učebně školy. Tento projekt přinesl škole částku 574 400,-Kč. Projekty Elektronická absolventská práce a Okna pro sociálně znevýhodněné občany přinesly škole částku přes 500 000,-Kč, za kterou byly nakoupeny nové počítače, server, digitální kamera a fotoaparát, tiskárna, software pro knihovnu a tiskárny.

Úspěšní žáci naší školy:
Ve výtvarné soutěži – Jak se žije lidem bez domova získal Tomáš Gatial v rámci Olomouckého kraje ze 150-ti zúčastněných žáků 1.místo.
Žáci 1.stupně obsadili z 37 škol 3. místo  v Kinderiádě a postoupili do celostátního kola do Prahy.

2007-2008

Vyučování ve školním roce 2007/2008 probíhalo ve všech třídách 2.–5. a 7.-9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96 – 2 a ve třídách 3.B,4.B,5.B podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků č.j. 16 333/96–22–21. První a šestý ročník byl vyučován podle nově vytvořeného ŠVP Od hraní k vědění, vyučující i žáci v praxi ověřovali nové metody výuky.

Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků s výjimkou 9.B, kde bylo 32 žáků.(Výjimka udělena zřizovatelem).Povinnou školní docházku plnilo 424 žáků ze Šternberka a okolních obcí.Škola sdružovala školní družinu se třemi odděleními, které navštěvovalo 87 žáků.

Budova Svatoplukova 7 procházela postupně úpravami. Během školního roku byly vymalovány 3 učebny a položeno nové lino. V průběhu prázdnin škola zrekonstruovala dívčí sociální zařízení. Celková výše vynaložených prostředků byla 860 000,-Kč. Na základě energetického auditu škola připravila projektovou dokumentaci na zateplení budovy Svatoplukova 7, výměnu oken a rekonstrukci kotelny. Prostřednictvím města Šternberka byly získány finanční prostředky z Evropských fondů / kromě rekonstrukce kotelny / a v průběhu měsíců července- září probíhala tato významná rekonstrukce.

Projekty školy

Zapojili jsme se do Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji. Vyučující realizovali projekt na vytvoření a využívání školní zahrady a ekologického vzdělávání. Celková částka na přeměnu školní zahrady získaná z projektu KÚOK je 25 000,-Kč, škola přispěla částkou 7 500,-Kč a O.P.S. 10 000,-Kč.

Úspěšní žáci naší školy:

Vojtěch Kříž získal 1. místo v okresní soutěži uměleckého přednesu.

Michaela Gromanová se umístila na 1. místě v okresním kole olympiády v AJ, zvítězila také v kole krajském a postoupila do celostátního kola, kde vybojovala krásné umístění na 6.-8-místě.

2008-2009

Vyučování ve školním roce 2008/2009 probíhalo ve všech třídách 3.-5. a 8. – 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96 – 2 a ve třídách 3.B,4.B, podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků č.j. 16 333/96 – 22 – 21. 1.,2. a 6.,7. ročníky byly vyučovány podle nově vytvořeného ŠVP Od hraní k vědění, vyučující i žáci v praxi ověřovali nové metody výuky. Třída 6.B podle ŠVP pro třídy s RVAJ.

Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků s výjimkou 9.B, kde bylo 32 žáků. (Výjimka udělena zřizovatelem).

Povinnou školní docházku plnilo 421 žáků ze Šternberka a okolních obcí

Škola sdružovala školní družinu se třemi odděleními, které navštěvovalo 90 žáků.

V průběhu prázdnin proběhly rozsáhlé úpravy v rámci projektu Modernizace školy. Celá škola byla nově zasíťována, instalován byl moderní výkonný server, kompletní rekonstrukcí prošla jazyková učebna č.1 a učebna IVT č.7 (nová podlahová krytina, osvětlení odpovídající hygienickým požadavkům, nové lavice, do IVT nové rozvody a počítače). Dále byly nainstalovány 3 interaktivní tabule a 2 dataprojektory. Do tříd byly umístěny počítače z učebny IVT (po jednom PC). Nad rámec projektu byly výše uvedené učebny vymalovány a do místnosti se serverem bylo přidáno chladící zařízení. Celková výše vynaložených prostředků byla 2,3mil.Kč.

Součástí 1.stupně je i knihovna, ve které je instalována digitalizace. Knihovník a žáci budou využívat program Clavius a počítače pro orientaci v knihovně a při vyhledávání informací. Knihovna navazuje na jazykovou učebnu. Při výuce žáci mohou využívat moderní učebnu ICT, která je vybavena výukovými programy, které škola pořídila z projektů SIPVZ, dále dataprojektorem a plátnem.

Škola ukončila využívání staré žákovské databáze a plně přešla na systém školní agendy SAS.

Projekty školy

Z grantů poskytovaných městem škole se opět podařilo získat finanční prostředky na několik projektů: Prvním z nich projekt zaměřený na rozvoj jazykových a historicko-geografických znalostí v rámci uzavřené smlouvy mezi naší a švédskou školou ve městě Kungsbacka – příspěvek na dopravu pro žáky a pedagogy ve výši 15 000,-Kč. Díky těmto finančním prostředkům může dojít k výměně mezi školami. Naši žáci obvykle v září vyjíždějí na devítidenní pobyt ve švédských rodinách a škole, v květnu následuje příjezd žáků z města Kungsbacka k nám. Tento výměnný pobyt mimořádně motivuje žáky k výuce cizích jazyků.

Dále Prevence Kriminality 2008 ve výši 13 000,-Kč (Kamarádstvím proti šikaně,společná akce MŠ a ZŠ u příležitosti MDD. Starší žáci připravují aktivity pro mladší žáky).

Významným dlouhodobým projektem školy je vybudování jazykových tříd, které jsou zaměřeny na anglický jazyk. Žáci po vykonání přijímacích zkoušek nastupují do 3. tříd, které mají vyšší počet hodin anglického jazyka včetně konverzace, pracují na tématických projektech, připravují vystoupení v anglickém jazyce a ti, kteří ještě navíc pracují v kroužku angličtiny, mohou složit zkoušky Fliers nebo Movers, které jsou organizovány Britským centrem. Ve vyšším ročníku – v 6.třídě si pak žáci vybírají další cizí jazyk z nabídky školy. V loňském školním roce jsme žáky jazykových tříd měli ve 3., 4., 5. a 6.ročníku. Díky rekonstrukci jazykové učebny mají žáci lepší podmínky pro studium.

Od jara 2008 jsme se zapojili do Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji. Vyučující realizovali projekt na vytvoření a využívání ekologické školní zahrady a dále přípravné práce na projektu ekologického vzdělávání, který zahrnuje nejenom žáky naší školy. Celková částka na přeměnu školní zahrady získaná z projektu KÚOK je 25 000,-Kč, škola přispěje částkou 7 500,-Kč a O.P.S 10 000Kč. Zahrada by měla být dokončena do prosince 2008.

2009 – 2010

Vyučování ve školním roce 2009/2010 probíhalo ve třídách 4.,5. a 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola a ve třídách 4.B,5.B, podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků.1-3. a 6.-8. ročníky byly vyučovány podle ŠVP Od hraní k vědění, vyučující i žáci v praxi ověřovali nové metody výuky. Třída 6.B a 7.B podle ŠVP pro třídy s RVAJ.

Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků s výjimkou 9.B, kde bylo 32 žáků. (Výjimka udělena zřizovatelem).

Povinnou školní docházku plnilo 417 žáků ze Šternberka a okolních obcí.

Škola sdružovala školní družinu se třemi odděleními, které navštěvovalo 90 žáků.

Všechny kabinety, sborovna a třídy jsou nově zasíťované a vybavené počítači, s 1. stupněm je propojení pomocí wi – fi. Počítačová učebna je rovněž vybavena výukovými programy, v multimediální učebně je k dispozici interaktivní tabule.Vyučující mohou využívat dostatečné množství tiskáren a kopírek.

Budova Svatoplukova postupně prošla v uplynulých letech rekonstrukcemi. Během školního roku byly vymalovány některé třídy 2.stupně, ve dvou učebnách vyměněna podlahová krytina. V průběhu prázdnin došlo ke kompletní rekonstrukci sborovny v částce 416 680,-Kč a dále k vybavení interiéru. Celková výše vynaložených prostředků na vybavení byla 370 256,-Kč.

Žáci mají možnost využívat systém pitného režimu na 1.stupni, který byl doplněn automatem pro výdej mléčných výrobků a tzv.Ovoce do škol.

Žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu :

Logická olympiáda -postup do krajského kola Král 2.A, Kotyťák 5.A, Nesládek 5.B

Regionální kolo Mladý Demosthenes – I. kat.: 2. Kříž 7.B

Okresní kolo Matematické olympiády – 2. Jéglová 5.B, 3. Hanková 5.B,5. Nekoksa 9.B, postup do krajského kola

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině – 2. Maňák 7.B

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna – I. kat.: 2. Kříž 3.B, Schejbalová 2.A  III. kat.: 1. Kříž 7.B

2010-2011

Vyučování ve školním roce 2010/2011 probíhalo v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96 – 2 a ve třídě 5.B,5.B, podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků č.j. 16 333/96–22–21.Ostatní ročníky byly vyučovány podle ŠVP Od hraní k vědění, vyučující i žáci v praxi ověřovali nové metody výuky. Třída 3.B,4.B, 6.B, 7.B a 8.B podle ŠVP pro třídy s RVAJ.

Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků s výjimkou 7.A, kde bylo 31 žáků.(Výjimka udělena zřizovatelem).Povinnou školní docházku plnilo 414 žáků ze Šternberka a okolních obcí.Škola sdružovala školní družinu se třemi odděleními, které navštěvovalo 90 žáků.

Budova Svatoplukova postupně prošla v uplynulých letech rekonstrukcemi. Během škoního roku byly vymalovány některé třídy 2.stupně, kompletní rekonstrukcí prošla šatna ŠD, kde byla rozšířena její plocha, byly osazeny vstupní dveře s elektrickým vrátníkem, položena podlahová krytina a bylo vymalováno. Dále byly rekonstruovány 2 třídy školní družiny – nové osvětlení, podlahová krytina a moderní nábytek. Celková částka byla 350 576,-Kč. Opraveno bylo rovněž vstupní schodiště – nová dlažba a opravou prošlo sociální zařízení u tělocvičny na Sadové.

Významnou modernizací v oblasti ICT bylo zakoupení 14notebooků, 10 dataprojektorů a 8 pláten z projektu EUPŠ.

Velice dobrými akcemi, které by měly předcházet šikaně, jsou naše projektové dny. Projektové dny se uskutečnily tak, jak jsou uvedeny v ŠVP. Pedagogům se podařilo z velké části odstranit nedostatky, které se vyskytly v prvních letech. Projektové dny jsou u dětí oblíbené, vybírají si ze široké nabídky workshopů, pozitivní je, že ve workshopech se setkávají děti, které spojuje společný zájem, ale také se zde střetávají různé věkové kategorie. Proběhl projektový den Ekologický, Adventní, Svět a my a Kamarádstvím proti šikaně.

Úspěšní žáci naší školy:

Okresní kolo anglické konverzační soutěže – 1. místo Nikola Nedorostová (9.A)

Okresní kolo matematické olympiády – Štěpan Mikš 7.A – úspěšný řešitel – 5. místo

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost – 6. místo – Veronika Gajová, Petra Krčmářová, Sabina Vinklárková

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice – žáci od 5.-9. ročníku – Matouš Bílek- čestné uznání

2011-2012

Vyučování ve školním roce 2011/2012 probíhalo podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Od hraní k vědění“.

Povinnou školní docházku plnilo k 30. 09. 2011 426 žáků v 17 třídách ze Počet žáků k 30. 06. 2012 byl 432. Během školního roku se tak počet žáků školy zvýšil o 6 žáků. Na prvním stupni bylo celkem 10 tříd, na druhém stupni 7 tříd.

Škola sdružovala školní družinu. K 30. 09. 2011 vykazovala ŠD 3 oddělení s 81 žáky. K 11. 10. 2011 bylo schváleno zvýšení oddělení ze tří na čtyři s počtem dětí 120. K 30. 06. 2012 ŠD navštěvovalo 110 žáků ve 4 odděleních.

Školní budova Sadová 3 vyřazena z provozu z důvodu provozně ekonomických, poskytnuta formou pronájmu zájmovým organizacím města (Včelařský kroužek, Pionýrská skupina Plejády, MS Hanáckých sportů-Modelářský kroužek….

Budova Svatoplukova postupně prošla v uplynulých letech rekonstrukcemi. Na konci školního roku 2011-2012, v období letních prázdnin, byla provedena celková modernizace jednoho oddělení školní družiny (osvětlení, malování, podlaha, nový školní nábytek) v celkové výši 158.789,-Kč. Obdobným modernizačním postupem prošla ve stejné budově učebna č. 4. Zde byla vyrobena vestavěná skříň, vymalováno a zakoupen nový školní nastavitelný nábytek. Vše v celkových nákladech 55.554,-Kč. V pracovně č. 5 bylo kompletně rekonstruováno osvětlení, v nákladech 42.653,60 Kč .

Projekty školy

K rozvoji dobrých vztahů, vzájemné tolerance a porozumění, k rozvoji sociálního cítění, respektování individuálních odlišností a řešení globálních problémů přispívají mezinárodní projekty, do kterých se škola tradičně zapojuje. Jedná se o projekt Commenius Partnerstvíškol spojený s výměnnými pobyty našich a německých dětí. Škola je zapojena také do evropského projektu EU peníze školám a škola navázala kontakt s neziskovou organizací ARPOK v Olomouci. Cílem spolupráce byla, kromě workshopů a dalších aktivit, které tato organizace nabízí, účast na mezinárodním projektu nazvaném Global curriculum. Účastnili jsme se 11. ročníku sportovních her partnerských měst – akce, která by mohla dětem poskytnout návod, jak smysluplně využít volný čas.

Projekt Comenius Partnerství škol Římané a rytíři na Moravě a Bavorsku 2011 – 2013 .V průběhu letních prázdnin byl naší škole schválen projekt Římané a rytíři na Moravě a Bavorsku v rámci programu EU Comenius Partnerství škol.

Jedná se o dvouletý bilaterální projekt do kterého je zapojena naše škola ve spolupráci s Anton Bruckner Gymnáziem v německém městě Straubing. Projekt byl zahájen v září 2011. Zapojení žáci budou zjišťovat a zpracovávat informace týkající se tématu, vytvářet slovník společných česko-německých slov, nacvičovat cizojazyčné divadelní představení a to vše také prezentovat na webových stránkách, dále se uskuteční akce podporující česko-německé přátelství zaměřené na podobnosti a odlišnosti obou národu za účelem odstranění stereotypů. Součástí projektu jsou i zahraniční pobyty žáků. Na závěr projektu bude uspořádána výstava jak u nás ve Šternberku tak i ve Straubingu, kde budou jednak prezentovány výsledky práce žáků, ale také partnerské město a zajímavosti z jeho okolí.

Mimořádných výsledků v reprezentaci školy dosáhli tito žáci:

František Světnický, 1.místo v celorepublikové mezinárodní soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN kategorie Cvrček,

Pavel Maňák, 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II.A (společně se studenty gymnázia)

Vojtěch Mikš (5. ročník)-2. místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda

Obecně prospěšná společnost rodičů I. základní školy Šternberk

V období školního roku 2011-2012 září až prosinec 2011byla OPS v likvidaci (návrh na zrušení ze dne 27. 05. 2011, řešení a nabídka likvidačního zůstatku, výmaz společnosti).

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Svatoplukova 7, Šternberk o.s.

Nástupnické sdružení zaniklé Obecně prospěšné společnosti rodičů I. Základní školy Šternberk. Převod finančních prostředků ve výši 203.854,47 Kč.

2012-2015

Vyučování ve školních letech 2012/2013, 2013/2014  a 2014/2015 probíhalo podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Od hraní k vědění“. Třídy 3.B – 9.B jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků a jsou nazývány třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků s výjimkou 6. A (v dalších letech 7. A a 8. A), kde bylo 33 žáků (výjimka udělena zřizovatelem). Povinnou školní docházku plnilo k 30. 09. 2012 442 žáků (z toho 4 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí) v 17 třídách ze Šternberka a okolních obcí. Povinnou školní docházku plnilo k 30. 09. 2013 486 žáků v 19 třídách. Ve školním roce 2013/14 se tak počet žáků školy zvýšil o 46 žáků. Povinnou školní docházku plnilo k 30. 09. 2014 501 žáků ve 20 třídách. Počet žáků se tak opět zvýšil o 18 žáků.

Budova Svatoplukova postupně prošla v uplynulých letech rekonstrukcemi. Na konci školního roku 2012-2013, v období letních prázdnin, byly provedeny tyto změny a novinky v materiálně technickém vybavení školy: 1) základy školní budovy Svatoplukova byly odvodněny, 2) bylo vytvořeno nové oddělení školní družiny z bývalé společenské místnosti, 3) na školním pozemku byl vybudován vzdělávací altán, který žáci i učitelé v teplém období s oblibou využívají na výuku např. konverzačních hodin v cizích jazycích, přírodovědných předmětů a dalších, 4) další stavbou byl přístřešek na kola, 5) oprava střechy a spoustu drobných údržbářských a zahradnických prací.

V rámci dotačního projektu OPVK Zvyšování kvality ve vzdělávání – Vzdělávání pedagogů pomocí TABLETŮ škola nově od školního roku 2014/2015 pracuje s 20 ks moderních tabletů.

Mimořádných výsledků ve školním roce 2012/13 v reprezentaci školy dosáhli tito žáci:

Leona Válková – 1. místo v krajském kole soutěže v ruském jazyce.

Anna Vojtková – 2. místo v okresním kole v konverzační soutěži v anglickém jazyce a 8. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce.

Matyáš Rec – 4. místo v okresním kole řečnické soutěže Mladý Démosthenes.

Ve školním roce 2014/15 byli v soutěžích úspěšní tito žáci:

Adam Daniel Horry – 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v AJ, kategorie I.A

Šimon Král – 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie B

Gabriela Bartošová – 4. místo v krajském kole konverzační soutěže v RJ.