O škole

Škola nabízí vzdělání žákům ve věku 6 – 15 let. Výuka probíhá v budově Sadová 1, kde jsou vyučováni žáci 1. – 4. tříd, a v budově Svatoplukova 7, kde se nacházejí 5. – 9. třídy. Oddělení mladších ročníků od starších napomáhá především adaptaci prvních ročníků, které k nám nastupují z mateřských škol. Ke škole patří i původní dřevěná budova, která je využívána zájmovými organizacemi. V uplynulých letech obě hlavní budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí, přebudován byl i školní pozemek, stejně jako celé okolí školy. Škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti sportovišť a lesa.

Škola poskytuje vzdělání v průměru 535 dětem ve věku 6 až 15 let. Od roku 2005 bylo započato s budováním jazykových tříd, které jsou zaměřeny na angličtinu a od 6. ročníku si žáci přibírají druhý světový jazyk. Nejazykové třídy poskytují standardní vzdělávání při nižším počtu žáků ve třídě, kladou důraz na přírodovědné předměty, větší důraz je kladen na individuální přístup. Od roku 2007 se žáci učí podle školního vzdělávacího programu Od hraní k vědění. Škola nabízí žákům od 7. tříd volitelné předměty, ve kterých mohou lépe využít své schopnosti a zaměřit se na to, co budou potřebovat při studiu na středních školách.

Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků, zdravého životního stylu a využití ICT ve výuce (2 počítačové učebny, ve všech třídách je k dispozici počítač, ve 6 učebnách jsou k výuce využívány interaktivní tabule).

Škola využívá pro potřeby výuky i odpočinku moderní venkovní sportovní hřiště a zmodernizovanou školní zahradu s altánem.

Vzdělání poskytuje 34 kvalifikovaných a aprobovaných pedagogických pracovníků, o chod školy pečuje 8 nepedagogických pracovníků. Ve škole je v současnosti 10 asistentů pedagoga. Škola se snaží být institucí otevřenou pro veřejnost, spolupracuje s řadou příspěvkových organizací, firem a především s rodinami našich žáků.

Školní družina má kapacitu 150 žáků, v současnosti funguje v 5 odděleních, z toho 4 byly výrazně modernizovány a vybaveny novým nábytkem.

Projekty a granty školy

Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů a grantů. Jedním z nejvýznamnějších projektů byl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v částce 2 091 196,-Kč. Tento projekt byl zaměřen na 7 šablon, v rámci kterých je možné využít finanční prostředky na inovace ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů nebo individualizace.

Ve škole proběhl projekt Města Šternberka „Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“, který v 5 klíčových aktivitách umožnil individuelní přístup k vybraným žákům v rámci doučování, práci školního psychologa a logopedů, další vzdělávání pedagogů, spolupráci a síťování škol.

Do poslední fáze došly projekty Matematika pro všechny, který kromě ověřování šablon výstupů v matematice umožnil škole vybavit jednu učebnu setem interaktivní tabule, diaprojektoru a notebooku.
Byly realizovány 2 projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci Výzvy č.56 se částkou 395.148,- Kč podpořily vybrané šablony s cílem zajistit Čtenářské dílny pro žáky na 1. a 2.stupni, podporující čtenářskou gramotnost a zájem o literaturu, umožnily 2 stáže v zahraniční partnerské škole ve slovenské Levoči a proběhly 4 dlouhodobé jazykové kurzy pro učitele angličtiny na Maltě a ve Velké Británii. Výzva č.57 přinesla podporu výuky cizích jazyků formou blended-learningu a v dílnách rozvoj technických dovedností, a to v částce 316.920 Kč.

V období 2016-2018 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování tzv. ŠABLONY 2016. Jejich cílem a úkolem je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, posílit personální zajištění školy o školního psychologa a v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Tento projekt škola realizovala 24 měsíců, tedy od října 2016 až do září 2018.

Škola v dalším programovém období využila výzvy na pokračování dotačního titulu Šablony 2018 a v současnosti naplňuje aktivity v období 24 měsíců.Pokračuje v klubech Zábavné logiky a deskových her, Čtenářských klubech, Doučování, v podpoře pozice školního psychologa. Další zajímavé možnosti rozvoje realizuje v nových aktivitách jako Badatelské kluby, Kluby komunikace v cizích jazycích, Tandemová výuka a Využití ICT nejen ve škole, ale také velkou měrou ve školní družině.

Pro jazykové vzdělávání jsou významné zahraniční pobyty žáků. V roce 2003 škola uzavřela partnerskou smlouvu se švédskou školou ve městě Kungsbacka a tak mají žáci možnost jednou ročně vycestovat do Švédska, kde bydlí v hostitelských rodinách. Následně pak přijíždějí švédští žáci k nám do školy. Tento program je financovánem jako dotace z programu Erasmus+.
Škola se pyšní poluprací s partnerskou školou v Levoči na Slovensku, která funguje na stejném principu výměnných pobytů.
Nejnověji škola začala realizovat díky Česko – německému fondu budoucnosti a podpoře zřizovatele – Města Šternberka – poznávací a výměnné aktivity s partnerským městem Günzburg v Německu a těší se na další spolupráci s místními školami.

V minulé době jsme dokončili projekt Comenius s německou školou ve Straubingu zaměřený na rozvoj kulturních a dějepisných znalostí. Ihned poté ovšem naše škola využila možnosti zahraniční spolupráce se slovenským městem Levoča a zahájila partnerství s výměnnými pobyty žáků. V rámci sportovních aktivit jsou žáci zapojeni v mezinárodních sportovních hrách mládeže.

Naše škola se v roce 2005 zapojila do projektu Arcidiecézní charity Adopce na dálku. Společně s žáky jsme se dohodli na tom, že výtěžek z našich pravidelných jarních a podzimních sběrových aktivit (sběr papíru) věnujeme na adopci dětí v zemích, kde není samozřejmostí školní docházka, pomůcky a ostatní věci potřebné pro řádné studium. Žáci si vybrali chlapce v Africe a všichni pracovníci školy pak sdružují vlastní finanční prostředky na adopci dívky v Asii. Celá akce je prevencí xenofobie a rasismu.

Základní škola Svatoplukova získala v předloňském roce od grantové komise Nadace Partnerství grant z programu Na zelenou. Výsledkem byla předaná dopravní studie řešící nebezpečná místa v okolí školy. Škola totiž uspěla v programu se žádostí s názvem „AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!“, Projekt řešil dopravně bezpečnostní situaci při docházce nejmladších žáků do školy, vhodné místo stání automobilů při návozu dětí do školní budovy Sadová, dopravní hlídky u přechodů u školy, spolupráci  se žáky školy, městskou policií, zřízení školního klubu pro dojíždějící žáky druhého stupně s časným příjezdem do školy či vybudování úschovny kol pro  žáky a řadu dalších opatření.
VZDĚLÁVACÍ ALTÁN na školním pozemku, kde investorem je škola prostřednictvím získané dotace v Ministerstva Životního prostředí, projekt Zelená učebna s náklady 95.400,-Kč. Cílem jsou prostory pro výuku přírodovědných předmětů v terénu, možnost výuky konverzačních hodin, výuka výchovných předmětů jako např. VV a HV.

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA, kde investor je škola prostřednictvím získané dotace z Nadace Partnerství, projekt Na zelenou, s náklady 52.000,-Kč. Cílem je podpora zdravého životního stylu, podpora jízdy na kole a zvýšení bezpečnosti.

V současné chvíli se uskutečňuje dotace IROP „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk“ umožňující vybudování moderní ICT infrastruktury a Modernizaci učeben pro výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů na 2.stupni. Škola úspěšně podala žádost na Modernizaci dílen na budově ZŠ Svatoplukova, které projdou zásadní modernizací v tomto roce..

Volný čas dětí, podpora výuky

Pro volný čas dětí pedagogové každoročně realizují zájmové kroužky, které jsou bezplatné. Dále škola spolupracuje s trenéry floorballu a tenisovým klubem, umožňuje tréninky malých fotbalistů, má úzké kontakty s Domem dětí a mládeže a podporuje výuku cizích jazyků. Součástí výuky jsou i tzv. odpoledne otevřených dveří, kdy se třídní učitel, žáci a (pra)rodiče účastní tematických odpolední.
Pro podporu výuky jsou určeny konzultační hodiny, které nabízí každý vyučující. Zde mají děti možnost doučit se látku, kterou zameškaly nebo které nerozumí.

Mezi další aktivity patří příprava žáků na různé soutěže a olympiády, ve kterých škola dosahuje stále lepších výsledků. Tyto soutěže pomáhají žáků rozvíjet jejich zájmy a nadání.
Během školního roku škola připravuje 5 projektových dnů, v rámci kterých žáci zpracovávají různá témata a ve kterých využívají znalosti získané ve výuce.