Archiv rubriky: Oznámení rodičům

Výsledky přijímacího řízení do 6.ročníku s rozšířenou výukou cizího jazyka

Ředitel školy tímto zveřejňuje výsledky  přijímacího řízení do 3. a 6.ročníku s rozšířenou výukou cizího jazyka.

Celkem bylo přijato 30 žáků do 3.tříd a 10 žáků do 6.tříd s RVCJ

Počet přijatých je konečný, odvolací řízení nebude.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky testů PZ 2020 do 6.ročníků

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacího řízení do 3. ročníku RVCJ

Ředitel školy tímto zveřejňuje výsledky  přijímacího řízení do 3.ročníku s rozšířenou výukou cizího jazyka.

Celkem bylo přijato 30 žáků.

Počet přijatých je konečný, odvolací řízení nebude.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU…

Návrat žáků 6.-8. ročník do výuky od pondělí 08.06.2020

K dobrovolným socializačním aktivitám formou konzultací či třídnických hodin, opět v počtu maximálně 15 žáků na skupinu, se přihlásilo třídním učitelům 28% žáků 6. – 8. tříd. Vlivem velmi omezené prostorové kapacity (počtu tříd), způsobené stavební modernizací školní budovy Sadová, budou výše uvedené aktivity probíhat pouze 1x týdně. Hlavní vzdělávací aktivitou i nadále bude i pro žáky 2.stupně až do 30.06.2020 vzdělávání na dálku prostřednictvím hromadných videokonferencí. Náplň setkání stanoví třídní učitel po konzultaci s přihlášenými žáky (třídnické hodiny, socializační aktivity, lze i v přírodě, vyzvednutí školních potřeb ze šatníkových skříněk, seznámení se systémem předání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020).

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2.stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle
konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy žák předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Pokyny k organizaci zajistí třídní
učitelé přes tradičními komunikačními kanály.

ONLINE třídní schůzky
– škola využila výborných zkušeností z online výuky žáků prostřednictvím hromadných videokonferencí ke konání distančních třídních schůzek. Ty se konaly minulý týden a schůzky organizoval třídní učitel.

Sešity
– rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem

VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..


Sadová – dotace „Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ
Svatoplukova ve Šternberku“.

Příprava základů pro výstavbu výtahu k zajištění úplné bezbariérovosti školní budovy

Aktuální stav půdních prostor školní budovy Sadová. Zde budou vybudovány 2 nové specializované učebny se zaměřením na přírodovědné předměty, cizí jazyk, pracovní činnosti a k dělení.

Organizace vyučování od 22.06.2020 do 26.06.2020

Vysvědčení a jejich předávání
– V důsledku toho, že pondělí a úterý 29. a 30.06.2020 bylo ve škole vyhlášeno volno pro žáky, obdrží žáci vysvědčení za školní rok 2019-2020 následovně :

9. ročník – vysvědčení ČVRTEK 25.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

26.06.2020

Skupina přijímací pohovory

Gerža-učebna 8

Daňková-učeb. 11

Toman-učebna 1

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

x

V případě potřeby

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

08,00-08,30

Úhrada pokut

Vysvědčení

X

Foto???

Neformální rozloučení s TU

Skupina bez školy

Gerža-učebna 8

Daňková-učebna 11

x

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

V případě potřeby

Učebnice

Archivace ŽK

Šatníkové skříňky

08,30-09,00

Úhrada pokut

Vysvědčení

X

Foto???

Neformální rozloučení s TU

Skupina bez školy – dodá TU Čestné prohlášení, Třídní foto v kompetenci TU

1.-5.ročník, 6.-8. ročník

 • Vratka učebnice, archivace ŽK – první týden září 2020,

 • Nové učebnice, žákovské sady sešitů – první týden září 2020,

 • RODIČE NESMÍ DO ŠKOLY, ČEKAJÍ PŘED ŠKOLOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vysvědčení

Třída-TU

Učebna

SVATOPLUKOVA

Čtvrtek 25.06.2020

Účastnící se výuky od 25.05.2020

Poslední hodina výuky

Domluvit předávání TU

POČTY

Pátek 25.06.2020

Na distančním vzdělávání

08,00-08,30
08,30-09,00

POČTY

1.A-Horáková

Bývalá společenská místnost

18

10

1.B-Nemravová

Družina Dokoupilová

5

20 – dvě skupiny

2.A-Polzerová

Družina Hrubá

15

11

2.B-Bergerová

Družina Dorazilová

11

15

3.A-Šnorichová

Učebna č.7

7

18 – dvě skupiny

3.B-Švancarová

Učebna č.11

16

14

4.A-Dubová

Učebna č.8

13

15

4.B-Mádrová

Učebna č.5

3

27 – dvě skupiny

5.A-Brázdilová

Učebna č.6

11

9

5.B-Papica

Učebna č.14

14

12

5.C-Kropáčková

Učebna č.3

14

7

6.A-Polzer

Učebna č.9

x

2 skupiny TU Info rodiče

6.B-Roudný

Učebna č.16

x

2 skupiny TU Info rodiče

6.C-Krumniklová

Učebna č.4

x

2 skupiny TU Info rodiče

7.A-Pallová

Učebna č.12

x

2 skupiny TU Info rodiče

7.B-Chmelařová

Učebna č.10

x

2 skupiny TU Info rodiče

7.C-Zdařil

Učebna č.1

x

2 skupiny TU Info rodiče

8.A-Václavková

Učebna č.15

x

2 skupiny TU Info rodiče

8.B-Skopalíková

Učebna č.13

x

2 skupiny TU Info rodiče

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit
tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

PŘIJDOU I ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ…

Přijímací pohovory na střední školy

 • Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020
 • Gymnázia úterý 09.06.2020

Našim žákům 9. tříd přejI hodně štěstí a úspěchů při skládání přijímacích zkoušek na střední školy.

Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od 25.05.2020 proběhl klidně a bezproblémově. Do školy se vrátilo zhruba 45% natěšených žáků. Ti byli podle organizačně – hygienického doporučení MŠMT rozděleni do 10 vzdělávacích a 5 hlídacích skupin. Veškerá výuka a hlídání probíhá v učebnách školní budovy Svatoplukova. Pro ostatní žáky 1.-5. ročníku škola i nadále zajišťuje online výuku pomocí hromadných videokonferencí.

Přivítání žáků

NOVINKA – Dle příznivému vývoji epidemiologické situace se od 08.06.2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2.stupně základní školy.

Účelem jsou dobrovolné socializační aktivity formou konání konzultací či třídnických hodin.

Rozsah záleží na konkrétních podmínkách každé školy (personální, prostorové – ty jsou v naší škole díky stavební realizaci dotace školní budovy Sadová, velmi omezeny).

Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2.stupně až do 30.06.2020 vzdělávání na dálku.

Odůvodnění dobrovolné přítomnosti žáků 2.stupně ve školách :

 • Individuální nebo skupinové konzultace (opět do počtu 15 žáků)
 • Třídnické hodiny
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb
 • Odevzdání a převzetí učebnic
 • Předání vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2.stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy žák předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Zjištění zájmu provedou třídní učitelé přes tradičními komunikačními kanály.

Informování o způsobu hodnocení – Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (citace paragrafu 4, Vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020.

Škola bude hodnotit žáky školy podle výše uvedené Vyhlášky a její metodiky Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků… (oba dokumenty jsou přílohou tohoto článku).

Hodnocení žáků – vychází z výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a to :

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pozn. Hodnocení žáků v distanční formě výukypodpůrné, doplňující hodnocení, za toto období po objektivním uvážení podmínek pro zapojení žáka do distančního vzdělávání lze zohlednit :

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku,
 • Samostatné práce a samostudium,
 • Četbu nad zadanými úkoly,
 • Portfolia
 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s informačními technologiemi.

Pedagogičtí pracovníci na základě výše uvedeného a na základě dostatečné zpětné vazby práce žáků v distanční výuce budou žáky ve druhém pololetí hodnotit tradičně, pomocí známky, v odůvodněných případech, zvláště pak u žáků s SVP, formativním způsobem.

ONLINE třídní schůzky – škola využije výborných zkušeností z online výuky žáků prostřednictvím hromadných videokonferencí ke konání distančních třídních schůzek. Tyto schůzky povede třídní učitel. Stanovené období konání je od 01. do 05.06.2020. Tématem bude současná situace ve vzdělávání žáků, stav výuky, hodnocení nástupu žáků 9. tříd a 1.stupně do školy, hodnocení a klasifikace, organizace vratky učebnic, šatníkových skříněk, objednávka žákovských sad sešitů, vratka ŠD, dotace šablony, mléko a ovoce do škol, přijímací pohovory do 3. tříd s RVCJ a doplnění 6. třídy s RVCJ, organizace předání vysvědčení, ostatní a různé dle potřeb třídního učitele.

Vysvědčení a jejich předávání – V důsledku toho, že pondělí a úterý 29. a 30.06.2020 bylo ve škole vyhlášeno volno pro žáky, obdrží žáci vysvědčení za školní rok 2019-2020 následovně :

 • Ve čtvrtek 25.06.2020 během 4. vyučovací hodiny žáci 1. stupně, kteří opětovně navštěvují školu
 • V pátek 26.06.2020 obdrží vysvědčení žáci ostatní. 1. stupně, kteří pracovali i nadále distanční formou výuky + žáci 9. tříd a žáci 6.-8. ročníků. Třídy budou rozděleny do skupin maximálně po 15 žácích. Vysvědčení se předává v intervalech od 08,00 do 08,30 hodin a dále od 08,30 do 09,00 hodin. Třídní učitel pomocí běžných komunikačních toků upřesní žákům a rodičům učebnu, a čas každému žákovi, který vysvědčení nedostal již předchozí den. I nadále platí dodržování hygienických podmínek, bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.

Učebnice a šatníkové skříňky budou žáci vracet první týden v září 2020, mimo žáky 9. Tříd. Ti tak učiní poslední týden školní docházky, ve dnech 22.-25.06.2020. Upřesnění zajistí TU.

Sešity – rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Poplatek za školní družinu 4,5,6/2020-informujeme rodiče, že uhrazený poplatek za školní družinu za období duben až červen 2020 bude vrácen rodičům. Přikláníme se k bezhotovostní platbě. Vedoucí vychovatelka zajistí komunikací s rodiči, čísla účtu, na které škola vrátí již uhrazené školné. Čekali jsme na vývoj a nařízení MŠMT, prosíme o maximální spolupráci k zajištění hladkého administrativy.

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Organizace odpoledního programu ve školní družině.

Odpolední program v družině je uspořádán v souladu s Vnitřním řádem ŠD tak, jak jsou děti i rodiče zvyklí. Tedy do 13:30 hodin jsme většinou v areálu školy, od 13:30 do 15 hodin můžeme být venku. Záleží na domluvě v rámci dané odpolední skupiny. Děkujeme 🙂

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

VÍTÁME VÁS ZPĚT VE ŠKOLE…

Přijímací pohovory na střední školy

 • Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020
 • Gymnázia úterý 09.06.2020

Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%).

Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od 25.05.2020

Celkově nastoupilo zpět do školy 128 žáků (tj 45 %) 1. až 5.ročníku. Ti byli podle organizačně – hygienického doporučení MŠMT rozděleni do 10 vzdělávacích a 5 hlídacích skupin. Veškerá výuka a hlídání probíhá v učebnách školní budovy Svatoplukova. Školní budova Sadová je vyřazena z provozu z důvodu stavebních úprav v podkroví, výstavba 2 specializovaných učeben, a v rámci výstavby výtahu.

Obědy – Pro žáky prvních stupňů základních škol bude školní jídelna zajišťovat teplý oběd bez výběru jídel (pouze nabídka jednoho jídla), obědy budou rodiče žáků přihlašovat v systému, přihlašování je možné od pondělí 18. května 2020.

Informování o způsobu hodnocení – Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (citace paragrafu 4, Vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020.

Škola bude hodnotit žáky školy podle výše uvedené Vyhlášky a její metodiky Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků… (oba dokumenty jsou přílohou tohoto článku).

Hodnocení žáků – vychází z výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a to

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pozn. Hodnocení žáků v distanční formě výukypodpůrné, doplňující hodnocení, za toto období po objektivním uvážení podmínek pro zapojení žáka do distančního vzdělávání lze zohlednit :

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku,
 • Samostatné práce a samostudium,
 • Četbu nad zadanými úkoly,
 • Portfolia
 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s informačními technologiemi.

Pedagogičtí pracovníci na základě výše uvedeného a na základě dostatečné zpětné vazby práce žáků v distanční výuce budou žáky ve druhém pololetí hodnotit tradičně, pomocí známky, v odůvodněných případech, zvláště pak u žáků s SVP, formativním způsobem.

ONLINE třídní schůzky – škola využije výborných zkušeností z online výuky žáků prostřednictvím hromadných videokonferencí ke konání distančních třídních schůzek. Tyto schůzky povede třídní učitel. Stanovené období konání je od 01. do 05.06.2020. Tématem bude současná situace ve vzdělávání žáků, stav výuky, hodnocení nástupu žáků 9. tříd a 1.stupně do školy, hodnocení a klasifikace, organizace vratky učebnic, šatníkových skříněk, objednávka žákovských sad sešitů, vratka ŠD, dotace šablony, mléko a ovoce do škol, přijímací pohovory do 3. tříd s RVCJ a doplnění 6. třídy s RVCJ, organizace předání vysvědčení, ostatní a různé dle potřeb třídního učitele.

Vysvědčení a jejich předávání – V důsledku toho, že pondělí a úterý 29. a 30.06.2020 bylo ve škole vyhlášeno volno pro žáky, obdrží žáci vysvědčení za školní rok 2019-2020 následovně :

 • Ve čtvrtek 25.06.2020 během 4. vyučovací hodiny žáci 1. stupně, kteří opětovně navštěvují školu
 • V pátek 26.06.2020 obdrží vysvědčení žáci ostatní. 1. stupně, kteří pracovali i nadále distanční formou výuky + žáci 9. tříd a žáci 6.-8. ročníků. Třídy budou rozděleny do skupin maximálně po 15 žácích. Vysvědčení se předává v intervalech od 08,00 do 08,30 hodin a dále od 08,30 do 09,00 hodin. Třídní učitel pomocí běžných komunikačních toků upřesní žákům a rodičům učebnu, a čas každému žákovi, který vysvědčení nedostal již předchozí den. I nadále platí dodržování hygienických podmínek, bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.

Učebnice a šatníkové skříňky budou žáci vracen první týden v září 2020, mimo žáky 9. Tříd. Ti tak učiní poslední týden školní docházky, ve dnech 22.-25.06.2020. Upřesnění zajistí TU.

Sešity – rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Poplatek za školní družinu 4,5,6/2020-informujeme rodiče, že uhrazený poplatek za školní družinu za období duben až červen 2020 bude vrácen rodičům. Přikláníme se k bezhotovostní platbě. Vedoucí vychovatelka zajistí komunikací s rodiči, čísla účtu, na které škola vrátí již uhrazené školné. Čekali jsme na vývoj a nařízení MŠMT, prosíme o maximální spolupráci k zajištění hladkého administrativy.

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

PŘÍPRAVA NA VÝUKU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ

PŘÍPRAVA NA VÝUKU ŽÁKŮ 1.STUPNĚ

Přijímací pohovory na střední školy

 • Čtyřleté obory pondělí 08.06.2020
 • Gymnázia úterý 09.06.2020

Příprava žáků 9. tříd – probíhá ve třech skupinách. Přihlásilo se celkem 33 žáků z 51 (65%).

Dobrovolný návrat žáků 1.stupně do výuky od 25.05.2020

Počty přihlášených žáků k 18.05.2020 1.AB 23 (tj. 43,4%) navrátivších se žáků do výuky

2.AB 27 (tj. 51,2%)

3.AB 23 (tj. 41,8%)

4.AB 16 (tj. 27,6%)

5.ABC 41 (tj. 61,2%)

Celkově – 130 žáků (tj 45 %)-10 výukových skupin, 5 skupin odpoledního hlídání

MŠMT vydalo organizačně – hygienický manuál k postupnému návratu žáků do škol. Jeho přílohou je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je povinné pro vstup žáka do výuky, bude se vybírat první den znovu návratu do škol. Formulář je dostupný na webových stránkách školy, v papírové podobě lze vyzvednout u tajemnice školy, bude k dispozici i na srazových místech první den před vstupem do školy. Srazová místa a časy vám sdělí třídní učitelé.

Obědy – Pro žáky prvních stupňů základních škol bude školní jídelna zajišťovat teplý oběd bez výběru jídel (pouze nabídka jednoho jídla), obědy budou rodiče žáků přihlašovat v systému, přihlašování bude možné od pondělí 18. května 2020.

Ve škole byla provedena prostorová desinfekce studeným aerosolem.

Zlepšení materiálně technického vybavení školy, nyní školní nábytek učebna Sadová.

Sešity – rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Poplatek za školní družinu 4,5,6/2020-informujeme rodiče, že uhrazený poplatek za školní družinu za období duben až červen 2020, vrácen rodičům. Přikláníme se k bezhotovostní platbě. Vedoucí vychovatelka zajistí komunikací s rodiči, čísla účtu, na které škola vrátí již uhrazené školné. Čekali jsme na vývoj a nařízení MŠMT, prosíme o maximální spolupráci k zajištění hladkého administrativy.

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výuka od 25.05.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je od 25.05.2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1. stupně.

 • Docházka není pro tyto žáky povinná.
 • Vzdělávací aktivity budu probíhat pravidelně každý všední den.
 • Pro žáky bude zajištěn oběd bez možnosti výběru jídla, obědy bude nutné přihlašovat (dosud byli žáci přihlašováni automaticky), přihlašování je možné od 18.5.2020

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Proto svůj zájem vyjádřete do 18.05.2020. Informaci sdělte třídnímu učiteli písemně na pracovní email, systémem EDUPAGE nebo telefonicky.

Podrobnější informace k realizaci výuky budou zákonným zástupcům žáků sděleny prostřednictvím osobních emailů, třídních webových stránek, hromadných videokonferenčních třídních schůzek, či systému EDUPAGE před nástupem do školy.

Vstup do školy bude umožněn pouze těm žákům, kteří nebudou vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce prostřednictvím žáka čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz níže). V tištěné podobě je možné si prohlášení vyzvednout také v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení bude vybíráno před vstupem do školy první den tzn. u žáků 1. stupně 25. 5. 2020.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Šternberk, 11. 05. 2020

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

BLÍŽÍ SE DOBA ZNOVU OTEVŘENÍ ŠKOL…

MŠMT vydalo organizačně – hygienický manuál k postupnému návratu žáků do škol. Jeho přílohou je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy třídnímu učiteli běžně používanými komunikačními toky mezi školou, žáky a rodinou.

V případě žáků 9. ročníku je to do 7. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020-znovu návrat do školy od 25.05.2020). Čestné prohlášení je povinné pro vstup žáka do výuky, bude se vybírat první den znovu návratu do škol. Formulář je dostupný na webových stránkách školy, v papírové podobě lze vyzvednout u tajemnice školy, bude k dispozici i na srazových místech první den před vstupem do školy. Srazová místa a časy vám sdělí třídní učitelé.

Současné důležité termínové milníky školy

Do 07.052020 přihlášení žáků 9. tříd rodiči na přípravu na přijímací pohovory

11.05.2020 žáci 9. tříd mohou dobrovolně navštěvovat školu jako přípravu na přijímací pohovory

12.05.2020 prostorová desinfekce přístavby školní budovy Svatoplukova

18.05.2020 příprava předání školní budovy Sadová jako staveniště, stěhování pedagogických pracovníků do školní budovy Svatoplukova

Do 18.05.2020 přihlášení žáků 1. stupně rodiči na přípravu na znovu otevření škol

25.05.2020 dobrovolný návrat do škol žáků 1.-5. Ročníku, výuka bude probíhat ve školní bodově Svatoplukova

Znovu otevření mateřských školy ve Šternberku od 25.05.2020 – není potřeba roušek pro děti

Jednotné přijímací pohovory na střední školy, odhad první polovina 6/2020,

Sešity – rodiče obdrželi přes třídní učitele nabídku ročníkových žákovských sad sešitů na příští školní rok

Škola vyhlásila pro žáky DOBROVOLNOU dlouhodobou projektovou soutěž s důrazem na výchovné předměty s názvem VYRÁBÍME, FOTÍME, KRÁTÍME SI ČAS, NEŽ DO ŠKOLY PŮJDEME ZAS..

Tajemnice školy potvrzuje formuláře pro OŠETŘOVNÉ v době od 07,00 do 09,00 hodin. Vhodné řešit tuto problematiku přes email, případně se dohodnout telefonicky na určitý den a čas (mobil Sedláková Renata – 732 832 268),

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář