Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Svatoplukova, Šternberk. Družinu mohou navštěvovat žáci prvního stupně, přednostně žáci 1.-3. tříd a dojíždějící žáci. Současná kapacita je 150 žáků. Ve školní družině pracuje 5 vychovatelek.

Školní družina má 5 oddělení. Čtyři z nich jsou umístěny v samostatné části budovy, 4.oddělení má třídu na hlavní budově.

 1. oddělení – Bc.Pavla Hrubá, vedoucí vychovatelka, zc.tavssznull@aburh
 2. oddělení – Helena Dorazilová
 3. oddělení – Radmila Dokoupilová
 4. oddělení – Gabriela Roudná
 5. oddělení – Bc.Tereza Coufalová

Žákům nabízíme smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Družina poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.

Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

V průběhu celého školního roku se opakovaně pořádají akce, které si děti oblíbily: např. seznamovací odpoledne, pečení perníků, pálení čarodějnic, karneval, dopravní hřiště, cyklovýlety, nebo výlety na bazén. Děti chodí sáňkovat a bruslit. Spolupracujeme také s městskou knihovnou a Domem dětí a mládeže ve Šternberku.

Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky se snaží vytvářet příjemné a podnětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy. Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Provoz ŠD

Ráno – 5:45 – 8:00 hodin (8:45 hodin)

Odpoledne  – po – čt do 16:30 hodin
                     – pátek – do 16:00 hodin

Žáci budou potřebovat:

 • čip na výdej obědů
 • plátěný pytlík s přezůvkami
 • tepláky na převlečení ( v plátěné tašce – pytlíku)
 • ručník

Vše musí být podepsané!

Telefonní spojení:

pevná linka: 585 012 856
mobilní telefon: 736 791 929

Kroužky ve školní družině

Výtvarný – Pavla Hrubá
Hra na zobcovou flétnu – Radmila Dokoupilová

Kritéria pro přijímání žáků k docházce do školní družiny

Přednostně žáci:

 • 1. tříd – 3. tříd

 • dojíždějící

 • zaměstnaných rodičů

Přihlašování dětí probíhá vždy v měsíci dubnu. Po uvolnění místa v ŠD je možné přijmout další dítě.

PLATBY ZA ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,-Kč za měsíc. Platby jsou možné měsíčně, čtvrtletně, ročně – v hotovosti v kanceláři ŠD.

Bezhotovostně na účet školy vždy na pololetí, 2x 750 Kč. Podklady k platbě vydáváme v září a lednu.

Částka musí být zaplacena do 15. dne v měsíci, i v nepřítomnosti z důvodu nemoci!

Přílohy

SVP SD po inspekci- aktualizace od 1.9.2015
Filename : svp-sd-po-inspekci-aktualizace-od-1-9-2015.doc (163 KB)
Titulek :
Odhlašovací lístek
Filename : odhlasovaci-listek.doc ( )
Titulek : Odhlašovací lístek
S-vnitřní řád ŠD-aktuální verze po inspekci
Filename : s-vnitrni-rad-sd-aktualni-verze-po-inspekci.doc (71 KB)
Titulek :